نخستين بنايی كه در بدو ورود به دیِر «آمِناپرگیچ مقدس» توجه بازديدكننده را به خود جلب می¬كند ساختمان برج ساعت می¬باشدكه در بالای در ورودی ديِر قرار گرفته و از سه طبقه تشكيل يافته است. در طبقه¬ی دوم آن ساعت بزرگی به وزن سيصد كيلوگرم نصب شده، كه صدای زنگ آن تا دور دست¬ها شنيده مي¬شود.
اين برج و ساعت را مارديرُس هُوْناتانیان (Mardiros Hovnatanyan) در سال 1931 میلادی (1310 ه.ش) بنا کرده است.