نخستين بنايی كه در بدو ورود به دیِر «آمِناپرگیچ مقدس» توجه بازديدكننده را به خود جلب می كند ساختمان برج ساعت می باشدكه در بالای در ورودی ديِر قرار گرفته و از سه طبقه تشكيل يافته است. در طبقه ی دوم آن ساعت بزرگی به وزن سيصد كيلوگرم نصب شده، كه صدای زنگ آن تا دور دست ها شنيده مي شود.
 
اين برج ساعت را مارديرُس هُوْناتانیان (Mardiros Hovnatanyan) در سال 1931 میلادی (1310 ه.ش) بنا کرده است.