دیدار اعضای انجمن دوستی دو شهر خواهر خوانده اصفهان-فرایبورگ با اسقف اعظم بابگن چاریان پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران جهت اهداء چاپ جدید کتاب آلمانی زبان «چهل روز موسی داغ» نوشته فرانس ورفل.