منبع: سایت www.irna.ir

 

تجمع و راهپیمایی علیه کشتار ارامنه در آوریل 1915روز جمعه در کلیسای سرکیس مقدس تهران برگزار شد.