آثار تاریخی ارمنی قرون وسطائی که طی سال های نسل کشی ارامنه در سال 1915 میلادی توسط دولت ترکیه عثمانی و پس از آن ویران شدند.

عکس های ذیل قبل و بعد از ویرانی آثار تاریخی متعلق به ارامنه را نمایش می دهند که مبین حجم خرابی ها و ویرانی های وارده بر این آثار می باشد.