منبع: سایت www.farsnews.com

 

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح روز سه شنبه به ارمنستان سفرکرد.