دیدار مدیر و معاونین اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان با عالیجناب اسقف اعظم بابگِن چاریان، مسئولین خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران و مدیران و معاونین مدارس «کاتارینیان»، «کانانیان» و «آرمن» ارامنه اصفهان...

در طی این دیدار عالیجناب اسقف اعظم بابگِن چاریان پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران نشان یکصدمین سالگرد نسل کشی ارامنه توسط دولت ترکیه عثمانی را به رسم یادبود تقدیم مدیر و معاون اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان کرد.