دیدار مسئول کمیسیون تربیت بدنی شورای شهر اصفهان، مسئول ورزش همگانی شهرداری و هیئت همراه با عالیجناب اسقف اعظم بابگِن چاریان و مسئولین خلیفه گری ارامنه اصفهان و باشگاه فرهنگی-ورزشی «آرارات» ارامنه اصفهان