جماعت ارامنه اصفهان و جنوب ايران پيرو دين عيسي مسيح، كه بر اساس اصل 13 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اقليتهاي مذهبي شناخته شده، مي باشد، تابع كليساي مقدس حواري ارمنستان است كه كليسائي مستقل می­باشد و داراي خليفه گري و خليفه است.

جوامع ارمني حوزه اصفهان و جنوب ايران امور و مسائل ديني، اجتماعي، فرهنگي ، رفاهي، خيريه، احوال شخصيه خويش را طبق اصول قانون اساسي و ساير قوانين جاريه كشور بر اساس آداب و رسوم و سنن و قواعد كليساي حواري ارمنستان از طريق خليفه گري ارامنه اصفهان و جنوب ايران حل و فصل مينمايد. نام قبلي خليفه گري، خليفه گري ارامنه ايران و هندوستان بوده است.

خليفه گري در امور جاريه خود استقلال داشته و از لحاظ اصول و قواعد و سلسله مراتب كليسائي تابع مرجع عاليه حوزه مذهبي سيليسي واقع در بيروت لبنان مي باشد.

خليفه گري تابعيت جمهوري اسلامي ايران داشته، نهادي غير انتفاعي و غير سياسي بوده و داراي شخصيت حقوقي است. خليفه گري و كليه اعضاي وابسته به آن التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.خليفه گري و اعضای وابسته حق فعاليت سياسي بنام خليفه گري را نخواهند داشت و خليفه گري به هيچ حزب و جمعيت سياسي وابستگي ندارد.

خليفه گري با ساير اقليتهاي مذهبي و با عيسويان ساير كشورها و عيسويان خارجي مقيم ايران رابطه تشكيلاتي ندارد، ولی مي تواند در امور و مسائل ديني و مذهبي با مرجع عالي حوزه مذهبي سيليسي و خليفه گري هاي تابع آن مرجع در چهارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران رابطه داشته باشد.

ارامنه ايراني پيرو كليساي مقدس حواري ارمنستان مقيم ايران در مورد امور و مسائل ديني و مذهبي مي توانند با خليفه گري در تماس باشند. ارامنه ی غير ايراني پيرو كليساي مقدس حواري ارمنستان مقيم ايران نیز  مي توانند امور و مسائل ديني و مذهبي خود را به خليفه گري ارجاع نمايند.

خليفه گري سابقه طولاني تاريخي داشته و براي مدت نا محدود تشكيل شده است. مركز خليفه گري كليساي وانك در جلفاي اصفهان مي باشد.             

 

حوزه جغرافيائي فعاليت خليفه گري

حوزه جغرافيائي فعاليت خليفه گري شامل جوامع ارامنه حواري استانهاي اصفهان، يزد، چهارمحال بختياري، لرستان، ايلام، خوزستان، بوير احمد و كهكيلويه، بوشهر، فارس، هرمزگان، كرمان و سيستان و بلوچستان مي باشد. حوزه جغرافيائي فوق پس از تأييد وزارت كشور مي تواند تغيير يابد.

امور مذهبي ارامنه ساكن حوزه جغرافيائي مذكور توسط روحانيون و خادمين و امور جاري آن توسط هيئت هاي منتخب یا منصوب از طرف مجامع محلي كه مورد تأييد شوراي خليفه گري قرار گرفته اند طبق مقررات اساسنامه ی خلیفه گری و ضوابط آئين نامه هاي داخلي مربوطه انجام و اداره مي شود. تأسيس هر نوع نمايندگي، دفاتر و شعبات خليفه گري پس از كسب موافقت وزارت كشور و اطلاع مسئولين محلي قابل اجرا خواهد بود.

 

اركان تشكيلات

در راس کلیه هیئت ها و مجامع خليفه گري ارامنه اصفهان و جنوب ایران که در زیر آمده است، خلیفه انجام وظیفه می نماید.

اركان تشكيلات خليفه گري عبارتند از.-

الف - مجمع نمايندگان

ب -شوراي خليفه گري 

ج - هيئت مذهبي

د - هيئت بازرسان