بمنظور بازرسي محاسبات خليفه گري هيئتي مركب از سه نفر بنام هيئت بازرسان از طرف مجمع نمايندگان مقارن گزينش شوراي خليفه گري از بين اعضاي خود و يا از خارج با اكثريت نسبي آرا براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند. همزمان يك نفر نيز بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شود. انتخاب اعضاي هيئت بازرسان براي دوره هاي متوالي بلامانع مي باشد.

هيئت بازرسان موظف مي باشد عمليات مالي شوراي خليفه گري را مورد رسيدگي قرار داده و مراتب را براي اتخاذ تصميم مقتضي به مجمع نمايندگان گزارش نمايد.