براي اداره امور اجرائي خليفه گري، مجمع نمايندگان از بين اعضای خود يا خارج شورایي به نام شوراي خليفه گري ارامنه ی اصفهان و جنوب ايران مركب از 7 الي 9 نفر با اكثريت نسبي آراء براي مدت 2 سال انتخاب مي نمايد. همزمان با انتخاب شوراي خليفه گري 3 نفر نيز بعنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند كه در صورت لزوم به ترتيب رأي دريافتي براي عضويت در شورا دعوت مي شوند.

شوراي خليفه گري قبلاً با اسامي «هيئت خليفه گري ارامنه ايران و هندوستان»، «شوراي هيئت نمايندگان جماعت ارامنه ی گريگوريان جلفاي اصفهان و جنوب ايران» خوانده مي شد.

انتخاب اعضاي شوراي خليفه گري براي دوره هاي متوالي بلامانع است. حد نصاب لازم براي رسميت جلسات شورا حضور نصف بعلاوه يك اعضاء بوده و تصميمات متخذه با اكثريت آراي حاضرين معتبر خواهد بود. شورا در اولين جلسه خود هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك نائب رئيس، دو دبير، يك حسابدار و يك خزانه دار از بين اعضاي خود با اكثريت آرا انتخاب مي نمايد. خليفه يا قائم مقام خليفه به اعتبار مقام خود عضو ثابت هيئت رئيسه محسوب مي شود.

وظائف و اختيارات شوراي خليفه گري به شرح زير مي باشد.

الف) نمايندگي خليفه گري در مقابل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و خصوصي.

ب ) انتصاب هيئت هاي مورد لزوم براي انجام امور فني و تخصصي. دوره فعاليت هيئتهاي مذكور همراه با خاتمه دوره فعاليت شوراي خليفه گري پايان مي يابد.

ج) تنظيم گزارش مالي و بودجه سالانه و گزارش يكساله فعاليت شورا و تسليم آنها به مجمع نمايندگان.

د)ايجاد و اداره ی صندوق و مؤسسات خيريه، مراكز درماني، تعاونيهاي توليد و توزيع، مدارس حرفه اي، خانه سالمندان، مهد كودك، باشگاههاي فرهنگي و ورزشي و تفريحات سالم، قبرستانها، ترتيب دادن تورهاي زيارتي و گردشهاي علمي و تفريحي كلاً براي افراد جامعه ارامنه ی وابسته به خليفه گري در چهارچوب قوانين و ضوابط كشور.

ه)ايجاد و اداره ی مدارس و ساير مؤسسات مذهبي و فرهنگي مانند چاپخانه، موزه، زبانكده و هنركده و نشر کتب به زبان ارمني از طريق مؤسسات مذكور و تشكيل كلاسهاي خصوصي، در چهارچوب ضوابط قوانين كشور.

و) نشر كتب و مقالات و مجلات مذهبي و فرهنگي، پس از كسب مجوز از مراجع ذيربط.

ز)اجراي مصوبات مجمع نمايندگان بر اساس بودجه ی تصويب شده.

ح) صدورمجوز جمع آوري اعانه داخل حوزه فعاليت خليفه گري يا خارج از آن بر اساس دفاتر يا اوراق مخصوص ممهور به مهر شورا.

ت) رسيدگي و صدور راي به شكايات رسيده عليه هيئت هاي مؤسسات اجتماعي و فرهنگي وابسته و كاركنان مربوطه. در صورت مقتضي هيئت هاي خاطي را منحل نموده و تا حصول انتخابات جديد (حداكثر تا شش ماه) هيئت موقت منصوب مي نمايد.

ي)سپردن وجوه امانات و وصاياي خاص به بانكها و اختصاص آنها يا عوايد آنها براي منظورهاي تعيين شده از طرف شورا يا وصي مربوطه.

ك)احداث و تعمير كليساها و اماكن مقدسه با نظر خليفه و هيئت مذهبي، بر اساس ضوابط و مقررات كشور.

ل) برگزاري سخنراني ها و يا سمينارهاي ديني و علمي و فرهنگي.

م)برگزاري جشن ها و اعياد و مراسم سوگواري مذهبي و فرهنگي و اجتماعي.

ن)خريد و فروش، اجاره و استجاره، رهن و فك رهن، نقل و انتقال و معاوضه اعم از شرطي و قطعي اموال منقول و غير منقول و افراز و تفكيك و تقسيم املاك و رقبات، درخواست ثبت املاك و رقبات كليساها، اعتراض به متقاضيان ثبتي متجاوز به حقوق ارتفاقي و انتفاعي املاك و رقبات و كليساها و حدود آنها و تنظيم و امضاء هر گونه اسناد رسمي براي معاملات مذكور در بالا و فسخ و اقاله و تحديد و تجديد هر يك از آنها. خريد و فروش، رهن و فك رهن و معاوضه اموال غير منقول خليفه گري بايد حداقل تأیيد دو سوم اعضاي شورا را داشته باشد.

س) گشايش هر گونه حساب در هر يك از بانكها با حق پرداخت و برداشت.

ع) انجام هر گونه امور حقوقي منجمله تعيين وكيل و وكيل در توكيل با حق تفويض اختيارات قانوني لازم به آنان شامل اقامه دعاوي حقوقي و كيفري و دفاع از دعاوي مطروحه عليه هر يك از اركان و تشكيلات خليفه گري با حق صلح و سازش با تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و واخواهي از احكام و قرارهاي صادره، ادعاي جعل و انكار نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، تعيين مصدق و كارشناس، ارجاع به داوري و تعيين داور، ادعاي خسارت، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث، دعوي متقابل و دفاع از دعوي تقابل، در خواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي، اخذ محكوم به، توزيع هر گونه وجوه سپرده به صندوق ادارات ثبت و دادگستري با حق استرداد آنها در كليه مراجع قضائي عمومي و اختصاصي كشور.

ف)تدوين آئين نامه هاي داخلي و دستور العمل هاي اجرائي بر اساس تصميمات مجمع نمايندگان.

ص)تهيه دستور جلسه مجمع نمايندگان و ارسال آن براي هيئت هاي محلي جهت بررسي حداقل يكماه قبل از تاريخ تشكيل جلسات همراه با دعوت نامه شركت در جلسات. دستور جلسه و تاريخ تشكيل مجمع نمايندگان براي حوزه مذهبي سيليسي نيز ارسال ميگردد.

اختيارات فوق الذكر جنبه حصر و محدوديت نداشته و شوراي خليفه گري در كليه مسائل اداري، حقوقي، مالي و اجرائي مربوط به خليفه گري حق تصميم گيري و اقدام را خواهد داشت. كليه آئين نامه هاي مربوطه به انتخاب اعضاء مجمع نمايندگان و هيئت هاي اجرايي و شعب خليفه گري پس از تأئيد وزارت كشور قابل اجراء مي باشد.

كليه اوراق بهاءدار و اسناد تعهدآور مربوط به خليفه گري با امضاء رئيس يا نايب رئيس باتفاق حسابدار يا خزانه دار با مهر شورا معتبر خواهد بود. هر يك از مقامات فوق الذكر ميتواند حق امضاء خود را با تأييد شورا از طريق تنظيم وكالتنامه رسمي به يكي ديگر از اعضاء شورا تفويض نمايد. مكاتبات اداري شورا توسط رئيس يا نايب رئيس شورا امضاء خواهد شد.