خليفه عاليترين مقام مذهبي خليفه گري مي باشد كه طبق اصول و قوائد كليساي مقدس حواري ارمنستان داراي وظایف و اختيارات زير مي باشد.
الف) نظارت بر اجراي صحيح مفاد اساسنامه و آئين نامه هاي اجرائي مذهبي.
ب) رسيدگي و نظارت در كليه امور شرعيه و عرفيه خليفه گري.
ج) رسيدگي به حسن انجام امور مذهبي كليساها.
د) اعطاي مقام كشيشي و خادمي به واجدين صلاحيت.
ه) رسيدگي و نظارت و صدور راي قطعي درباره كليه مسائل مربوط به احوال شخصيه.
و) رسيدگي و نظارت بر تدوين و تعيين كتب درسي تعليمات ديني و نحوه آموزش آنها در مدارس طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش.
ز) خليفه به اعتبار مقام خود رياست عاليه كليه مجامع و جلسات اركان تشكيلاتي و نهادهاي تابعه را بعهده دارد.
ح) خليفه در صورت لزوم اختيار تشكيل جلسه مشترك ما بين هيئت مذهبي و شوراي خليفه گري را دارد.
ت) خليفه موظف است از شعب حوزه خليفه گري متناوباً بازديد بعمل آورده و نتيجه را به هيئت مذهبي و شوراي خليفه گري گزارش نمايد.
ي) غيبت خليفه از مركز خليفه گري يا حوزه خليفه گري با اطلاع شوراي خليفه گري و يا هيئت رئيسه آن خواهد بود.
ك) خليفه در صورت استعفاء بايستي مراتب را حداقل 2 ماه قبل به اطلاع شوراي خليفه گري برساند.
در غياب خليفه وظائف و اختيارات او بر عهده يكي از روحانيون مي باشد كه به پيشنهاد خليفه و موافقت شوراي خليفه گري و هيئت مذهبي تعيين مي شود.
در فاصله زماني تا انتخاب خليفه يا قائم مقام خليفه وظائف خليفه را هيئت مذهبي بعهده دارد.
خليفه كليه امور شرعيه و مسائل مذهبي و كليسائي را با نظر هيئت مذهبي و امور جاريه را با نظر شوراي خليفه گري انجام مي دهد.