آرسن آواکیان سفیر جدید جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، روز بیست و دوم نوامبر (1 آذر) رونوشت استوارنامه خود را به حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرد.