موافقت دولت ارمنستان با تخصیص 7/6 میلیارد درام جهت بازسازی جاده بین ارمنستان- ایران و ارمنستان -گرجستان

 

دولت ارمنستان در تاریخ 27 آگوست تصمیم اختصاص مبلغ 7.6 میلیارد درام برای تعمیر جاده بین المللی ارمنستان-ایران و ارمنستان و گرجستان اتخاذ نمود. به طور کلی ، طول جاده 51.1 کیلومتر است که 37.3 کیلومتر از آن اهمیت بین دولتی و 13.8 کیلومتر  اهمیت محلی دارد.