آقای تومانیان در این دیدار ضمن ابراز سپاس از آقای شافعی به جهت بروز رفتار حسن همجواری و رویکرد متوازن ایران در ایام دشوار، تاکید نمودند که روابط تجاری اقتصادی ارمنستان - ایران در نیمسال اول سال جاری همان شتاب دوره مشابه سال قبل را حفظ کرده است. امری که درباره ساختار سازماندهی شده و بر مبنای منافع متقابل حکایت میکند. موارد یادشده در ماه های اخیر نیز رعایت شده اند.

به گفته سفیر جمهوری ارمنستان علی الظاهر نه همه گیری و نه شرایط جنگی هیچکدام سیر طبیعی روابط اقتصادی دو جانبه را با خطر مواجهه نساخته اند.

آقای شافعی رئیس اتاق صمت نیز به نوبه خود به موفقیتهای روابط اقتصادی ارمنستان - ایران در بازه زمانی اخیر و تحولات مثبت آتی آن اشاره نمودند.

طرفین تاکید نمودند که با توجه و به سبب تحولات جدید باید در حد امکان در راستای تامین توسعه روابط دو جانبه و نیز توسعه مستمر همکاری های منطقه ای تلاش نمود.