به نقل از سایت: www.alikonline.ir

بیانیه
 
تاریخ: 24/12/1397
 

واقعه اخیر حمله مسلحانه به مساجد کشور زلاندنو و کشتار انسانهای بیگناه من جمله زنان و کودکان معصوم را شدیدا محکوم کرده و اعلام می داریم که چنین جنایت وحشتناک و نفرت انگیز به هیچ عنوان مورد تائید یا توجیه ادیان الهی و شمار بسیاری از ایدئولوژی های سیاسی نبوده و غیر از انزجار اذهان عمومی و وجدان های بشری پیامدی به دنبال ندارد.

سیامک مره صدق نماینده کلیمیان

ژرژیک آبرامیان نماینده مسیحیان ارمنی جنوب کشور

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان

یوناتن بت کلیا نماینده آشوریانو کلدانیان

کارن خانلری نماینده مسیحیانارمنی شمال کشور