به نقل از سایت: www.alikonline.ir

 

داعش با سلاطین عثمانی احساس هم ذات پنداری دارد. از میان دهها میدان معروف در ترکیه از جمله میدان تقسیم و... میدان فاتح که تندیس سلاطین عثمانی در آن نصب شده را انتخاب کرده اند.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل