به همت هیئت خیریه خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران، روز پنج شنبه مورخ 22 خرداد 1393 در محل سالن «آلِنوش طِریان» مجتمع آموزشی ارامنه اصفهان برنامه سخنرانی جهت آشنایی و ارتقاء دانش جامعه ارامنه اصفهان در رابطه با شرایط و قوانین بیمه برگزار گردید. 

در ابتدا آقای نعمت ا.. اکبری رئیس شعبه 5 سازمان «تأمین اجتماعی» اصفهان در مورد قوانین تامین اجتماعی و مزایایی که بیمه شدگان می توانند از آنها استفاده نمایند، بخصوص در زمینه پزشکی، بازنشستگی، از کارافتادگی، بیکاری، حِرَف آزاد و افراد خانه دار اطلاعات جامعی به حاضرین ارائه فرمودند.

سپس آقای آرتین کشیشیان از مسئولین شرکت بیمه ی «سامان»، در خصوص تاریخچه بیمه در ایران و خدمات شرکت های خصوصی بیمه در زمینه اشخاص، اموال، مسئولیت ها و زیرمجموعه های مربوطه ایراد سخنرانی نمودند.

در پایان سخنرانان به سوالات مطرح شده از سوی حاضران پاسخ دادند.