به منظور اجرای تصمیم مجمع نمایندگان ارامنه ی اصفهان و جنوب ایران مبنی بر احداث ساختمانی برای باشگاه فرهنگی-ورزشی آرارات شعبه ی شاهین شهر، صبح روز جمعه 25 اسفند 1391، تعداد کثیری از ارامنه ی شاهین شهر به همراه نمایندگان مجمع نمایندگان، شورای خلیفه گری، هیئت مذهبی ارامنه ی اصفهان و جنوب ایران، هیئت مذهبی ارامنه ی شاهین شهر، مسئولین هیئت های مختلف و نمایندگان باشگاه فرهنگی-ورزشی آرارات ارامنه ی اصفهان در زمین متعلق به خلیفه گری ارامنه واقع در خیابان بهداری شاهین شهر حضور به هم رساندند.
   بعد از مراسم مخصوص مذهبی که به رهبری پیشوای مذهبی ارامنه ی اصفهان و جنوب ایران عالیجناب اسقف بابگن چاریان و با شرکت روحانی ارشد ارامنه ی شاهین شهر عالیجناب آنانیا گوجانیان انجام شد، کلنگ احداث ساختمان جدید توسط مسئولین به زمین زده شد.
   بعد از مراسم افتتاحیه حاضرین در محل سالن مدرسه ی «وارطان مقدس» ارامنه ی شاهین شهر جهت شرکت در جشن افتتاحیه تجمع نمودند. در طی مراسم سخنانی حاکی از خشنودی از طرف مسئولین مختلف ارامنه ی شاهین شهر و هیئت های تصمیم گیرنده و اجرایی بیان شدند و در خاتمه عالیجناب اسقف بابگن چاریان با بیان اینکه اقدام به احداث ساختمان جدید باشگاه فرهنگی-ورزشی آرارات شعبه ی شاهین شهر عملی جسورانه و تحسین برانگیز می باشد، ار مجمع نمایندگان و شورای خلیفه گری ارامنه ی اصفهان و جنوب ایران قدردانی و تقدیر به عمل آورد.