عیسی مسیح در تعالیم خود قانونی طلایی را برای جهانیان به یادگار گذاشت.

«پس با مردم همان گونه رفتار کنید که می خواهید با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و نوشته های انبیا». (انجیل متی12:7)

و چه زیبا می‌شد، اگر جهانیان فارغ از نژاد و باورهایشان، بر اساس این دستورالعمل صلح آفرین و مودت بخش رفار می کردند و به اعتقادات یکدیگر احترام می گذاشتند.

متاسفانه فلسفه جهان عاری از تعالیم الهی، برای ابنا بشر خشونت، وحشت، توهین، افترا، جنگ های نابجا و عدم مدارا به ارمغان آورده است؛ که آخرین نمود آن اهانت نابخشودنی به کتاب قرآن است.

اینجانب این اقدام نابخردانه و مذموم را شدیدا محکوم نموده، خواستار آن هستم که این روند توهین و استهزا باورهای الهی به هر شکل آن، برای همیشه متوقف گردد، تا بتوانیم در سایه احترام به ارزش های انسانی و اعتقادات الهی صلح جهانی و زندگی پربرکت را برای جهانیان به ارمغان آوریم.


اُسقف سیپان کاشجیان
پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران