دوره دوم:  در فاصله سال های 1944 تا 1980م/1279 تا 1359ش.

 

عکس های ذیل مربوط به فعالیت مدارس بین سالهای 1944 تا 1957 می باشد.