فهرست نمایندگان ارامنه اصفهان و جنوب ایران در ادوار مجلس شورای اسلامی

 

دکتر هراچ خاچاطوریان 

نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در دوره نخست مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1359 – 6 خرداد 1363)

 

آرطاواس (آرداوازد) باغومیان

نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در دوره های دوم، سوم، چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی

(23 شهریور 1363 – 6 خرداد 1379)

 

ژرژیک آبراهامیان

نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در دوره های ششم (۷ خرداد ۱۳۷۹ – ۶ خرداد ۱۳۸۳) و دهم  (7 خرداد ۱۳۹۵ – ۶ خرداد ۱۳۹۹) مجلس شورای اسلامی

 

روبرت بگلریان

نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در دوره های هفتم، هشتم، نهم مجلس شورای اسلامی (۷ خرداد ۱۳۸۳ – ۶ خرداد ۱۳۹۵).

هم‌اکنون نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی  می باشد (شروع به کار 7 خرداد ۱۳۹۹).