جماعت ارامنه اصفهان و جنوب ایران پیرو دین عیسی مسیح، كه بر اساس اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اقلیت های مذهبی شناخته شده می باشد، تابع كلیسای مقدس حواری ارمنستان است كه كلیسائی مستقل بوده و دارای خلیفه گری و خلیفه است.

جوامع ارمنی حوزه اصفهان و جنوب ایران امور و مسائل دینی، اجتماعی، فرهنگی ، رفاهی، خیریه، احوال شخصیه خویش را طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین جاری كشور، بر اساس آداب و رسوم و سنن و قواعد كلیسای حواری ارمنستان، از طریق خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران حل و فصل می نمایند. نام قبلی خلیفه گری، خلیفه گری ارامنه ایران و هندوستان بوده است.

خلیفه گری در امور جاری خود استقلال داشته و از لحاظ اصول و قواعد و سلسله مراتب كلیسائی تابع مرجع عالیه حوزه مذهبی سیلیسی واقع در بیروت لبنان می باشد.

خلیفه گری تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشته، نهادی غیر انتفاعی و غیر سیاسی بوده و دارای شخصیت حقوقی است. خلیفه گری و كلیه اعضای وابسته به آن التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.خلیفه گری و اعضای وابسته حق فعالیت سیاسی بنام خلیفه گری را ندارند و خلیفه گری به هیچ حزب و جمعیت سیاسی وابستگی ندارد.

خلیفه گری با سایر اقلیت های مذهبی و با عیسویان سایر كشورها و عیسویان خارجی مقیم ایران رابطه تشكیلاتی ندارد، ولی می تواند در امور و مسائل دینی و مذهبی با مرجع عالی حوزه مذهبی سیلیسی و خلیفه گری های تابع آن مرجع در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران رابطه داشته باشد.

ارامنه ایرانی پیرو كلیسای مقدس حواری ارمنستان مقیم ایران در مورد امور و مسائل دینی و مذهبی می توانند با خلیفه گری در تماس باشند. ارامنه ی غیر ایرانی پیرو كلیسای مقدس حواری ارمنستان مقیم ایران نیز می توانند امور و مسائل دینی و مذهبی خود را به خلیفه گری ارجاع نمایند.

خلیفه گری سابقه طولانی تاریخی داشته و برای مدت نامحدود تشكیل شده است. مركز خلیفه گری كلیسای وانك در جلفای اصفهان می باشد.             

 

حوزه جغرافیائی فعالیت خلیفه گری

حوزه جغرافیائی فعالیت خلیفه گری شامل جوامع ارامنه حواری استانهای اصفهان، یزد، چهارمحال بختیاری، لرستان، ایلام، خوزستان، كهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس، هرمزگان، كرمان و سیستان و بلوچستان می باشد. حوزه جغرافیائی فوق پس از تأیید وزارت كشور می تواند تغییر یابد.

امور مذهبی ارامنه ساكن حوزه جغرافیائی مذكور توسط روحانیون و خادمین و امور جاری آن توسط هیئت های منتخب یا منصوب از طرف مجامع محلی كه مورد تأیید شورای خلیفه گری قرار گرفته اند طبق مقررات اساسنامه ی خلیفه گری و ضوابط آئین نامه های داخلی مربوطه انجام و اداره می شود. تأسیس هر نوع نمایندگی، دفاتر و شعبات خلیفه گری پس از كسب موافقت وزارت كشور و اطلاع مسئولین محلی قابل اجرا خواهد بود.

 

اركان تشكیلات

در راس کلیه هیئت ها و مجامع خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران که در زیر آمده است، خلیفه انجام وظیفه می نماید.

اركان تشكیلات خلیفه گری عبارتند از.-

الف - مجمع نمایندگان

ب - شورای خلیفه گری 

ج - هیئت مذهبی

د - هیئت بازرسان