مرتضی عابدین ورامین به عنوان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در قاپان ارمنستان انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، دی ماه سال گذشته وزارت امور خارجه کشورمان پیشنهاد تاسیس سرکنسولگری ایران در قاپان استان سیونیک ارمنستان را مطرح کرد که مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفت.

اقدامات لازم برای راه اندازی سرکنسولگری در حال انجام است و مرتضی عابدین ورامین نیز به عنوان سرکنسولگر کشورمان انتخاب شده است. 

سرکنسول جدید ایران در قاپان هنوز برای انجام ماموریت به ارمنستان نرفته و همانند سفرا باید اگرمان وی توسط دولت مقابل مورد موافقت قرار گیرد.

مرتضی عابدین ورامین پیش از این کاردار سفارت ایران در صنعا بوده است.