چهارشنبه، 14 تیر ماه، روبرت بگلریان نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی، واروژ موسسیان رئیس و واهیک طروسیان مدیر امور اجرایی هیئت کارگزاران مدارس ملی ارامنه با علیرضا اکبرپور مدیر، آقای عباسی معاون پشتیبانی و آقای صادق زاده معاون پرورشی آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش دفتر نماینده مجلس، طی این دیدار طرفین پیرامون مسائل مدارس ارامنه اصفهان و در راستای ارتقای سطح کمّی و کیـفی این مـدارس تبادل نظر نمودند.

آقای اکبرپور درخصوص پیگیری مسائل و موضوعات مطرح شده و نحوه به سرانجام رساندن آنها قول همکاری و مساعدت داد.