اهانت به باورها و مقدسات ادیان الهی مصداق بارز آزار و تبعیض در جهان است. جسارت به کتاب قرآن در پوشش به اصطلاح «آزادی بیان»، ظلم به آزادی بیان حقیقی، آزادی اندیشه، صلح جهانی و عامل افتراق و جدایی در جهان تشنه آرامش و نزدیکی ابناء بشر است. اینجانب از طرف خود، تمامی ارگان‌های خلیفه‌گری و جامعه ارامنه اصفهان و جنوب ایران، این اقدام نابخردانه را به شدیدترین وجه محکوم نموده، خواستار بازنگری در قوانین کشورها در راه حفظ حرمت تمامی ادیان الهی و باورمندان به آنها هستم.


اُسقف سیپان کاشجیان
پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران