ورژ درماردیروسیان رئیس شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران با همراهی مسئول دفتر هیئت املاک و مسئول دفتر روابط عمومی خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مراسم تکریم مهندس رضایی شهردار سابق منطقه 5 اصفهان و معارفه حسین کارگر مدیر جدید شهرداری منطقه 5 اصفهان حضور بهم رساندند.

در این مراسم حسین کارگر به عنوان مدیر جدید  شهرداری منطقه 5 معرفی و از زحمات مهندس رضایی طی تصدی مدیریت شهرداری منطقه 5 تقدیر شد.

عکاسان:محسن هیئتیان/دفتر روابط عمومی خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران  

 

روابط عمومی خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران