ایام و ساعات بازدید از
دِیر آمِناپرگیچ مقدس (کلیسای وانک)
جلفای اصفهان

هر روز از ساعت 8:30 الی 17:30

مکان های مجاز جهت بازدید عموم

کلیسای «هُوسِپ آرِماتاتسی» مقدس
موزه ی «خاچاطور گِساراتسی»

ورودی برای بازدید کنندگان ایرانی 10,000 تومان
ورودی برای بازدید کنندگان خارجی 50,000 تومان

ِیر آمِناپرگیچ مقدس (کلیسای وانک)

ایام و ساعات بازدید از
کلیسای «بِتلِحِم» مقدس

هر روز از ساعت 8:30 الی 17:30

ورودی برای بازدید کنندگان ایرانی 5,000 تومان
ورودی برای بازدید کنندگان خارجی 15,000 تومان

کلیسای «بِت لِحِم» مقدس