روزهای تعطیل کلیسای وانک 1397-1398
سال نو مسیحی 11 دی 1398
میلاد و غسل تعمید حضرت عیسی مسیح - از ساعت 12:00 به بعد 15 دی 1398
میلاد و غسل تعمید حضرت عیسی مسیح 16 دی 1398
عید پاک - از ساعت 12:00 به بعد 23 فروردین 1399
عید پاک 24 فروردین 1399
یادبود شهدای ارامنه 5 اردیبهشت 1399
شهادت حضرت علی 26 اردیبهشت 1399
رحلت حضرت امام خمینی 14 خرداد 1399
شهادت امام جعفر صادق 28 خرداد 1399
تاسوعای حسینی 8 شهریور 1399
عاشورای حسینی 9 شهریور 1399
رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسین مجتبی 25 مهر 1399
تحویل سال نو - از ساعت 12:00 به بعد 10 دی 1399