خليفه

خليفه عاليترين مقام مذهبي خليفه گري مي باشد كه طبق اصول و قوائد كليساي مقدس حواري ارمنستان داراي وظایف و اختيارات زير مي باشد.
الف) نظارت بر اجراي صحيح مفاد اساسنامه و آئين نامه هاي اجرائي مذهبي.
ب) رسيدگي و نظارت در كليه امور شرعيه و عرفيه خليفه گري.
ج) رسيدگي به حسن انجام امور مذهبي كليساها.
د) اعطاي مقام كشيشي و خادمي به واجدين صلاحيت.
ه) رسيدگي و نظارت و صدور راي قطعي درباره كليه مسائل مربوط به احوال شخصيه.
و) رسيدگي و نظارت بر تدوين و تعيين كتب درسي تعليمات ديني و نحوه آموزش آنها در مدارس طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش.
ز) خليفه به اعتبار مقام خود رياست عاليه كليه مجامع و جلسات اركان تشكيلاتي و نهادهاي تابعه را بعهده دارد.
ح) خليفه در صورت لزوم اختيار تشكيل جلسه مشترك ما بين هيئت مذهبي و شوراي خليفه گري را دارد.
ت) خليفه موظف است از شعب حوزه خليفه گري متناوباً بازديد بعمل آورده و نتيجه را به هيئت مذهبي و شوراي خليفه گري گزارش نمايد.
ي) غيبت خليفه از مركز خليفه گري يا حوزه خليفه گري با اطلاع شوراي خليفه گري و يا هيئت رئيسه آن خواهد بود.
ك) خليفه در صورت استعفاء بايستي مراتب را حداقل 2 ماه قبل به اطلاع شوراي خليفه گري برساند.
در غياب خليفه وظائف و اختيارات او بر عهده يكي از روحانيون مي باشد كه به پيشنهاد خليفه و موافقت شوراي خليفه گري و هيئت مذهبي تعيين مي شود.
در فاصله زماني تا انتخاب خليفه يا قائم مقام خليفه وظائف خليفه را هيئت مذهبي بعهده دارد.
خليفه كليه امور شرعيه و مسائل مذهبي و كليسائي را با نظر هيئت مذهبي و امور جاريه را با نظر شوراي خليفه گري انجام مي دهد.
 

مجمع نمايندگان

مجمع نمايندگان عاليترين مرجع جماعت ارامنه اصفهان و جنوب ايران مي باشد و كليه ی تصميمات آن در تمام موارد براي تمام اركان و شعب تابع لازم الاجرا مي باشد.
مجمع نمايندگان متشكل از نمايندگان روحاني و غير روحاني قاطبه ارامنه ساكن حوزه جغرافيائي فعاليت خليفه گري به نسبت يك هفتم روحاني و شش هفتم غير روحاني مي باشد.
نمايندگان روحاني از بين جامعه روحانيت و از طريق مجمع روحانيت و نمايندگان غير روحاني از طريق شوراها، هيئت ها و اجتماع جماعت ارامنه حوزه خليفه گري بر اساس آئين نامه هاي داخلي انتخاب مي شوند. جماعت ارامنه ساكن حوزه هاي فعاليت خليفه گري به ازاء هر پانصد نفر يك نماينده و كسر پانصد نفر نيز در صورتيكه بيش از 250 نفر باشند يك نماينده انتخاب مي نمايند. حوزه هاي كم جمعيت ولي سازمان يافته نواحي خليفه گري صرفنظر از تعداد مشخص شده، هر ناحيه مي تواند يك نماينده معرفي نمايد.
اعضاي مجمع نمايندگان براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد هر يك از آنها براي دوره هاي بعدي بلامانع است.
رسيدگي به اعتراضات عليه نحوه انتخابات و منتخبين از اختيارات شوراي خليفه گري و تصميم گيري آن بعهده ی مجمع نمايندگان مي باشد.
به جز نمايندگان مذكور، خليفه و يك نماينده از شوراي خليفه گري و يك نماينده از هيئت مذهبي با حق راي در جلسات مجمع نمايندگان شركت مي نمايند.
افراد زير بصورت مشورتي در جلسات مجمع نمايندگان شركت مي نمايند.
الف) نمايندگان خليفه گري در حوزه مذهبي سيليسي.
ب) بقيه ی اعضای شورا و هيئت هاي منتخب مجمع نمايندگان.
با پيشنهاد شوراي خليفه گري و تأئيد دو سوم نمايندگان حاضر در جلسه مي توان تا يك ششم تعداد نمايندگان داراي حق راي افراد صاحب نظر جامعه را بصورت مشورتي به جلسه مجمع دعوت نمود.
هر يك از نمايندگان بايد اعتبارنامه اي از طرف هيئت رئيسه (شورا، هيئت يا اجتماع انتخاب كننده) خود داشته باشد. مجمع نمايندگان در اولين جلسه ی خود كه با دعاي خليفه گشايش مي يابد پس از رسيدگي و تأئيد صحت اعتبارنامه هاي مننتخبين (نمايندگان) توسط هيئت رئيسه ی سني، اقدام به انتخاب هيئت رئيسه ی دائمي متشكل از يك رئيس، يك نايب رئيس و دو دبير با اكثريت نسبي آراء براي يك دوره دو ساله مي نمايد. جلسات مجمع نمايندگان بصورت عادي سالي يكبار با حضور نمايندگان تشكيل مي گردد.
خليفه، هيئت رئيسه ی دائمي، شوراي خليفه گري، هيئت مذهبي، هيئت بازرسان و يا يك سوم اعضاء مجمع نمايندگان در صورت مشاهده موارد مهم و ضروري مي توانند كتباً با ذكر مورد پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع نمايندگان بصورت فوق العاده را بنمايند. هيئت رئيسه دائمي مكلف است در مدت حداكثر 20 روز از تاريخ دريافت تقاضا اقدام به دعوت جلسه فوق العاده مورد در خواست را بنمايد. جلسات مجمع نمايندگان فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت پيدا ميكند و فقط به موارد مطروحه كه به هيئت رئيسه تقديم شده و در دستور جلسه قرار گرفته است رسيدگي مي نمايد.
محل تشكيل جلسات مجمع نمايندگان در محل خليفه گري مي باشد. تغيير محل جلسات با نظر شوراي خليفه گري و هيئت رئيسه ميسر خواهد بود.
وظائف و اختيارات مجمع نمايندگان بشرح زير مي باشد.
الف) انتخاب خليفه يا قائم مقام خليفه از ميان 3 نامزد تصدي اين مقام كه از طرف مركز حوزه مذهبي سيليسي معرفي شده باشند. بديهي است در صورت وجود افراد تبعه ايران در فهرست سه نفره فوق الذكر، روحاني كه تبعيت ايران را دارد، به سمت خليفه انتخاب خواهد شد. بعد از انتخاب خليفه يا قائم مقام خليفه مراتب جهت تأئيد به حوزه مذهبي سيليسي منعكس ميگردد.
ب) تغيير خليفه يا قائم مقام خليفه (كه توسط مجمع فوق العاده صورت ميگيرد).
ج) استماع گزارش مالي و فعاليت شوراي خليفه گري، هيئت مذهبي، هيئت بازرسان و بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي شوراي خليفه گري.
د) انتخاب اعضای شوراي خليفه گري و 3 نفر عضو علي البدل.
ه) انتخاب اعضای مذهبي و 2 نفر عضو علي البدل.
و) انتخاب اعضاء هيئت بازرسان و 1 نفر عضو علي البدل.
ز) انتخاب نمايندگان جماعت ارامنه ی اصفهان و جنوب ايران جهت شركت در مراسم تطهير روغن مقدس (مِرون - Meron) كه در مركز حوزه ی مذهبي سيليسي صورت مي گيرد و شركت در جلسات مجمع عمومي حوزه ی مذهبي سيليسي و شركت در گزينش و يا مراسم تدفين مرجع عالي مذهبي ارامنه ی حوزه ی مذهبي سيليسي.
ح9) تصويب آئين نامه هاي داخلي مربوط به هيئت هاي محلي.
ت) تصويب اساسنامه ی جماعت ارامنه ی اصفهان و جنوب ايران.
ي) رسيدگي به پيشنهادات مربوط به تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه و تصويب آن از اختيارات مجمع قوق العاده نمايندگان مي باشد. پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه از جانب شوراي خليفه گري، هيئت مذهبي يا يك سوم اعضاء مجمع نمايندگان مقدور مي باشد كه بايد كتباً و با ذكر دلائل تسليم هيئت رئيسه دائمي مجمع نمايندگان گردد. تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه با دو سوم آراء مجمع نمايندگان ميسر است.
ك) تعيين مبالغ حق السهم پرداختي مذهبي نواحي خليفه گري.
ل) رسيدگي به مسائل مطروحه در مورد خليفه گري يا قائم مقام خليفه و ارائه پيشنهاد به مرجع مذهبي حوزه سيليسي.
م) رسيدگي به شكايات مطروحه عليه شوراي خليفه گري و هيئت مذهبي و صدور راي مقتضي.
 

هيئت مذهبي

براي اداره امور مذهبي خليفه گري، مجمع نمايندگان از بين اعضای خود يا خارج هيئتي بنام هيئت مذهبي خليفه گري ارامنه اصفهان و جنوب ايران مركب از 5 نفر (3 نفر روحاني و 2 نفر غير روحاني) با اكثريت نسبي آراء براي مدت 2 سال انتخاب مي نمايد.

همزمان با انتخاب هيئت مذهبي دو نفر (يك نفر روحاني و يك نفر غير روحاني) نيز بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند كه در صورت لزوم براي عضويت در هيئت مذهبي دعوت مي شوند. انتخاب اعضاي هيئت مذهبي براي دوره هاي متوالي بلامانع است.

هيئت مذهبي در اولين جلسه خود هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، نايب رئيس و دو دبير با اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايد.

وظايف و اختيارات هيئت مذهبي به شرح زير مي باشد.

الف) نظارت بر امور مذهبي خليفه گري بر اساس اصول، قواعد و سنتهاي كليساي مقدس حواري ارمنستان و اقدام به تربيت روحانيون و خادمين كليسا.

ب) تشويق و ترغيب آموزش مذهبي در جامعه ی ارامنه حوزه خليفه گري بخصوص تقويت آموزش مذهبي و اخلاقي نوجوانان در مدارس و زندگي روزمره.

ج) رسيدگي به اختلافات خانوادگي-زناشوئي و اتخاذ تصميمات مقتضي و عنداللزوم صدور طلاق نامه بر اساس قوانين و اصول لايتغير و سنتهاي كليساي مقدس حواري ارمنستان و با توجه به قوانين جاري كشور و قوانين خاص محكمه شرع كليساي ارمني.

د)عمل و اقدام بعنوان وصي، موصي له، قيم و تعيين داور و امين قيم و اداره اموال صغار و انجام امور فرزند خواندگي و تملك اموال بلاوراث متوفيات پيرو كليساي مقدس حواري ارمنستان بر اساس مقررات احوال شخصيه و حقوق ارثيه و قواعد و آداب و رسوم مسلم متداوله كليسا با توجه به قوانين جاري كشور.

ه) معرفي نماينده به اداره ثبت احوال جهت تصدي دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارامنه و نظارت بر آن.

و) تهيه و تحويل دفاتر خاص آمار به هيئت هاي كليساها جهت ثبت منظم آمار تعميد يافتگان، مزدوجين و متوفيات ارامنه ی تابع كليساي مقدس حواري ارمنستان تابع حوزه فعاليت خليفه گري.

ز)صدور گواهي تعميد، ازدواج، فوت و غيره.

ح)تنظيم گزارش فعاليت سالانه و تسليم آن به مجمع نمايندگان.

شوراي خليفه گري

براي اداره امور اجرائي خليفه گري، مجمع نمايندگان از بين اعضای خود يا خارج شورایي به نام شوراي خليفه گري ارامنه ی اصفهان و جنوب ايران مركب از 7 الي 9 نفر با اكثريت نسبي آراء براي مدت 2 سال انتخاب مي نمايد. همزمان با انتخاب شوراي خليفه گري 3 نفر نيز بعنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند كه در صورت لزوم به ترتيب رأي دريافتي براي عضويت در شورا دعوت مي شوند.

شوراي خليفه گري قبلاً با اسامي «هيئت خليفه گري ارامنه ايران و هندوستان»، «شوراي هيئت نمايندگان جماعت ارامنه ی گريگوريان جلفاي اصفهان و جنوب ايران» خوانده مي شد.

انتخاب اعضاي شوراي خليفه گري براي دوره هاي متوالي بلامانع است. حد نصاب لازم براي رسميت جلسات شورا حضور نصف بعلاوه يك اعضاء بوده و تصميمات متخذه با اكثريت آراي حاضرين معتبر خواهد بود. شورا در اولين جلسه خود هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك نائب رئيس، دو دبير، يك حسابدار و يك خزانه دار از بين اعضاي خود با اكثريت آرا انتخاب مي نمايد. خليفه يا قائم مقام خليفه به اعتبار مقام خود عضو ثابت هيئت رئيسه محسوب مي شود.

وظائف و اختيارات شوراي خليفه گري به شرح زير مي باشد.

الف) نمايندگي خليفه گري در مقابل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و خصوصي.

ب ) انتصاب هيئت هاي مورد لزوم براي انجام امور فني و تخصصي. دوره فعاليت هيئتهاي مذكور همراه با خاتمه دوره فعاليت شوراي خليفه گري پايان مي يابد.

ج) تنظيم گزارش مالي و بودجه سالانه و گزارش يكساله فعاليت شورا و تسليم آنها به مجمع نمايندگان.

د)ايجاد و اداره ی صندوق و مؤسسات خيريه، مراكز درماني، تعاونيهاي توليد و توزيع، مدارس حرفه اي، خانه سالمندان، مهد كودك، باشگاههاي فرهنگي و ورزشي و تفريحات سالم، قبرستانها، ترتيب دادن تورهاي زيارتي و گردشهاي علمي و تفريحي كلاً براي افراد جامعه ارامنه ی وابسته به خليفه گري در چهارچوب قوانين و ضوابط كشور.

ه)ايجاد و اداره ی مدارس و ساير مؤسسات مذهبي و فرهنگي مانند چاپخانه، موزه، زبانكده و هنركده و نشر کتب به زبان ارمني از طريق مؤسسات مذكور و تشكيل كلاسهاي خصوصي، در چهارچوب ضوابط قوانين كشور.

و) نشر كتب و مقالات و مجلات مذهبي و فرهنگي، پس از كسب مجوز از مراجع ذيربط.

ز)اجراي مصوبات مجمع نمايندگان بر اساس بودجه ی تصويب شده.

ح) صدورمجوز جمع آوري اعانه داخل حوزه فعاليت خليفه گري يا خارج از آن بر اساس دفاتر يا اوراق مخصوص ممهور به مهر شورا.

ت) رسيدگي و صدور راي به شكايات رسيده عليه هيئت هاي مؤسسات اجتماعي و فرهنگي وابسته و كاركنان مربوطه. در صورت مقتضي هيئت هاي خاطي را منحل نموده و تا حصول انتخابات جديد (حداكثر تا شش ماه) هيئت موقت منصوب مي نمايد.

ي)سپردن وجوه امانات و وصاياي خاص به بانكها و اختصاص آنها يا عوايد آنها براي منظورهاي تعيين شده از طرف شورا يا وصي مربوطه.

ك)احداث و تعمير كليساها و اماكن مقدسه با نظر خليفه و هيئت مذهبي، بر اساس ضوابط و مقررات كشور.

ل) برگزاري سخنراني ها و يا سمينارهاي ديني و علمي و فرهنگي.

م)برگزاري جشن ها و اعياد و مراسم سوگواري مذهبي و فرهنگي و اجتماعي.

ن)خريد و فروش، اجاره و استجاره، رهن و فك رهن، نقل و انتقال و معاوضه اعم از شرطي و قطعي اموال منقول و غير منقول و افراز و تفكيك و تقسيم املاك و رقبات، درخواست ثبت املاك و رقبات كليساها، اعتراض به متقاضيان ثبتي متجاوز به حقوق ارتفاقي و انتفاعي املاك و رقبات و كليساها و حدود آنها و تنظيم و امضاء هر گونه اسناد رسمي براي معاملات مذكور در بالا و فسخ و اقاله و تحديد و تجديد هر يك از آنها. خريد و فروش، رهن و فك رهن و معاوضه اموال غير منقول خليفه گري بايد حداقل تأیيد دو سوم اعضاي شورا را داشته باشد.

س) گشايش هر گونه حساب در هر يك از بانكها با حق پرداخت و برداشت.

ع) انجام هر گونه امور حقوقي منجمله تعيين وكيل و وكيل در توكيل با حق تفويض اختيارات قانوني لازم به آنان شامل اقامه دعاوي حقوقي و كيفري و دفاع از دعاوي مطروحه عليه هر يك از اركان و تشكيلات خليفه گري با حق صلح و سازش با تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و واخواهي از احكام و قرارهاي صادره، ادعاي جعل و انكار نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، تعيين مصدق و كارشناس، ارجاع به داوري و تعيين داور، ادعاي خسارت، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث، دعوي متقابل و دفاع از دعوي تقابل، در خواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي، اخذ محكوم به، توزيع هر گونه وجوه سپرده به صندوق ادارات ثبت و دادگستري با حق استرداد آنها در كليه مراجع قضائي عمومي و اختصاصي كشور.

ف)تدوين آئين نامه هاي داخلي و دستور العمل هاي اجرائي بر اساس تصميمات مجمع نمايندگان.

ص)تهيه دستور جلسه مجمع نمايندگان و ارسال آن براي هيئت هاي محلي جهت بررسي حداقل يكماه قبل از تاريخ تشكيل جلسات همراه با دعوت نامه شركت در جلسات. دستور جلسه و تاريخ تشكيل مجمع نمايندگان براي حوزه مذهبي سيليسي نيز ارسال ميگردد.

اختيارات فوق الذكر جنبه حصر و محدوديت نداشته و شوراي خليفه گري در كليه مسائل اداري، حقوقي، مالي و اجرائي مربوط به خليفه گري حق تصميم گيري و اقدام را خواهد داشت. كليه آئين نامه هاي مربوطه به انتخاب اعضاء مجمع نمايندگان و هيئت هاي اجرايي و شعب خليفه گري پس از تأئيد وزارت كشور قابل اجراء مي باشد.

كليه اوراق بهاءدار و اسناد تعهدآور مربوط به خليفه گري با امضاء رئيس يا نايب رئيس باتفاق حسابدار يا خزانه دار با مهر شورا معتبر خواهد بود. هر يك از مقامات فوق الذكر ميتواند حق امضاء خود را با تأييد شورا از طريق تنظيم وكالتنامه رسمي به يكي ديگر از اعضاء شورا تفويض نمايد. مكاتبات اداري شورا توسط رئيس يا نايب رئيس شورا امضاء خواهد شد.

هيئت بازرسان

بمنظور بازرسي محاسبات خليفه گري هيئتي مركب از سه نفر بنام هيئت بازرسان از طرف مجمع نمايندگان مقارن گزينش شوراي خليفه گري از بين اعضاي خود و يا از خارج با اكثريت نسبي آرا براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند. همزمان يك نفر نيز بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شود. انتخاب اعضاي هيئت بازرسان براي دوره هاي متوالي بلامانع مي باشد.

هيئت بازرسان موظف مي باشد عمليات مالي شوراي خليفه گري را مورد رسيدگي قرار داده و مراتب را براي اتخاذ تصميم مقتضي به مجمع نمايندگان گزارش نمايد.

 
Persian Armenian

گزارش تصویری

گالری فیلم