بحث اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز 25/12/92 با پیشنهاد آقای بگلریان نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران، با افزودن عبارتی به بند (ک) اصلاحیه به این صورت تنظیم گردید.

بند (ک): موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی ]و درآمدها و عایدی حاصل از موارد فوق برای[ انجمن ها و هیئت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف هستند.

عبارت مشخص شده داخل کروشه که با پیشنهاد آقای بگلریان نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران، به متن قبلی بند (ک) اضافه شده است  نه تنها هدایای نقدی و غیرنقدی، بلکه درآمدها و عایدی حاصل از موارد فوق را نیز از پرداخت مالیات معاف می گرداند.

این طرح از مجموعه 218 نفر حاضرین در صحن 146 رای موافق آورد. بدیهی است پس از اتمام رسیدگی به کل طرح در مجلس و تقدیم آن به شورای نگهبان و تایید آن توسط آن شورا و ابلاغ رئیس جمهور محترم، قانون خواهد شد.