به نقل ا ز سایت روزنامه آلیک (www.Alikonline.ir)

«كميته ملى ارمنى» مستقر در ايالات متحده آمريكا درپى نگرانى هاى جامعه شهروندان ارمنى تبار مقیم آمريكا براى سرنوشت ارمنیان سورى و مسائل فراگير امنیت ملت سوريه طى نامه اى از نمايندگان كنگره و مجلس سناى آن كشور خواسته بود تا به طرح ايجاد فشارهاى محدود نظامى بر سوريه راى مخالف دهند.

بنا به گزارش خبرگزارى «آرمن پرس»، کن خاچيكيان رئيس بخش مسائل حقوقى «كميته ملى ارمنى» در نامه مذكور اظهار داشته بود كه: «...با در نظر گرفتن اين كه نمايندگان منتخب مردم آمريكا طى نشست خود در هفته جارى اقدامات احتمالى ايالات متحده آمريكا بر عليه سوريه را بررسى خواهند نمود، لذا به عنوان شهروندان آمريكايى ارمنى تبار، هم صدا با آن گروه از هم ميهنان آمريكايى خود كه مخالف هر گونه ضربه و اعمال فشار نظامى از سوى آمريكا می باشند، اعلام مى كنيم كه اين گونه برخورد باعث تشديد بحران و ايجاد خشونت شده و به احتمالى نزديك به يقین چالش هاى جدى جديدى را به بار خواهند آورد که خسارات شديدى به جوامع مسیحى، از جمله اقليت ارمنى سوريه خواهند رساند».

در بخش ديگرى از این نامه ذكر شده بود: «...تاكنون خونريزى، قساوت و مشقت بسيارى ايجاد شده اند. برافروخته شدن موج تهاجم هاى جديد نه تنها به نجات جان انسان نخواهد انجاميد، بلكه فايده اى براى تثبيت صلح و آرامش نخواهد داشت».

در نامه «كميته ملى ارمنى» خطاب به نمايندگان كنكره تاكيد شده كه حمله به سوريه در جهت توسعه منافع و تحكيم مواضع دولت ايالات متحده نبوده و هيچ گونه كمكى به تقويت مبانى قانونمدارى بين المللى، تقويت ارزش هاى مردم سالارانه وانسان دوستانه و همچنين به ايجاد ثبات در اين منطقه مهم در بر نخواهد داشت. لذا از دولت آمريكا خواسته شده بود كه در جهت حل و فصل بحران مذكور، روندى دیپلماتيك اتخاذ نموده و با تثبيت مجدد مواضع ایالات متحده توسط اهرم هاى ديپلماتیک و سياسى خود از تهاجم به جامعه شهروندان سوريه جلوگيرى نمايد و به طور كلى از عمليات نظامى احتراز كند.

طبق آخرين خبرها، كنكره آمريكا در نشست روز دوشنبه ٩ سپتامبر خود عدم موافقت خود را با طرح حمله نظامى به سوريه اعلام نمود.