به نقل از سایت: www.irna.ir

وی که در دیدار با «آرام کشیشیان اول» رهبر ارامنه حوزه سیلیسی سخن می گفت، افزود: ارامنه سوری در جریان بحران اخیر، ارزش های شهروندی و پایبندی به هویت و وحدت ملی خود را برای مقابله با پروژه های بیگانگان علیه سوریه ثابت کردند.

رئیس جمهوری تصریح کرد: سوریه همواره وطن همه فرزندان خود بدون توجه به نژاد، دین و قومیت است.

اسد تأکید کرد: جنگ تروریستی علیه سوریه یادآور اقدامات وحشیانه و قتل‌ عام ارامنه توسط عثمانی هاست.

رهبر ارامنه حوزه سیلیسی نیز در دیدار با اسد تأکید کرد: سوریه پناهگاه و آغوش امن برای کسانی بوده که از قتل عام توسط عثمانی ها به این کشور وارد شدند.

آرام کشیشیان اول، تصریح کرد: در جریان بحران اخیر نیز همه طیف های ملت سوریه با پایبندی به وطن و پیام محبت و صلح و میانه روی به یک الگو برای مقابله با اندیشه تاریکی و پروژه های تروریستی در منطقه تبدیل شدند.

وی تأکید کرد: پایداری ملت و فداکاری های ارتش و حکمت رهبری سوریه حتماً منجر به پیروزی بر تروریسم و از بین بردن آن خواهد شد.